ရက်စွဲများ

  • စာတမ်းအကျဉ်း ပေးပိုရန် နောက်ဆုံးရက် - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀
  • စာတမ်း ပေးပို့ရန် နောက်ဆုံးရက် - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၃၀
  • စာတမ်းဖတ်ကြားရန်၊ စာရင်းသွင်းရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းရန် နောက်ဆုံးရက် - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၅
  • စာတမ်းဖတ်ကြားရန် မှတ်ပုံတင်ကြေး (Registration Fee) - ၁၅၀၀၀ ကျပ်

ကွန်ဖရင့် တက်ရောက်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကွန်ဖရင့် တက်ရောက်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကို ဤနေရာရှိ Registration Form ကို Download လုပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ကာ admin@mynces.org သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ကွန်ဖရင့်အပြီး ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်

ကွန်ဖရင့်အပြီး ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်အား လိုအပ်သလို ထပ်မံ ကြေငြာပါမည်။

ကုန်ကျစရိတ်

ဤ ကွန်ဖရင့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို မြန်မာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ (Myanmar Environmental Institute, MEI) မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် လာရောက် စာတမ်းဖတ်ကြားမည့် သူများအတွက် လိုအပ်ပါက တည်းခိုရန်နေရာများကို တောင်ငူတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒဌာနမှ လိုအပ်သလို ကူညီပေးပါမည်။