စာတမ်းများနှင့် မြေကမ္ဘာသိပ္ပံ Proceeding အတွက် တည်းဖြတ်အဖွဲ့

မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်များရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များ၊ ပါမောက္ခများ၊ ပြင်ပ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်း ဖွဲ့စည်းကာ တည်းဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ မြေကမ္ဘာသိပ္ပံ၏ proceeding အတွက် စာတမ်းများကို တည်းဖြတ်မည့် ကော်မတီဝင် ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ကွန်ဖရင့်တွင် လာရောက် ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်းများကို စုစည်း၍ Proceeding အဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ ကွန်ဖရင့် စာတမ်းများကို နမူနာ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပုံစံ(format) ကျအောင် ပြင်ဆင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

စာတမ်းပြင်ဆင်ရမည့် ပုံစံ

စာတမ်းအကျဉ်းပုံစံ(Abstract Format) နှင့် စာတမ်းနမူနာပုံစံ (Paper Format) များကိုလည်း ကွန်ဖရင့်မတိုင်မီ တစ်ပါတည်း ဖြန့်ဝေသွားပါမည်။ စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် Template များ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ပုံစံကျနစွာ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပုံစံ (format) မကျသော၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မကိုက်ညီသော စာတမ်းများကို လိုအပ်သလို စိစစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Abstract Format Template

စာတမ်းအကျဉ်းပုံစံ (Abstract Format) ကို ဤနေရာတွင် download လုပ်နိုင်ပါသည်။

စာတမ်းအကျဉ်းပုံစံ (Abstract Format) တွင် စာတမ်းဖတ်ကြားမည့်သူ၏ email လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Poster Format Template

Poster Presentation ပြုလုပ်ကြမည့် သုတေသနပညာရှင်များ အနေဖြင့် Poster အရွယ်အစားကို 2.5’x5’ နှင့် Portrait Layout ဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Poster Presentation ၏ Abstract မှာ Oral Presentation နှင့်အတူတူ ဖြစ်ပါသည်။

Poster Template ကို ဤနေရာတွင် Download လုပ်နိုင်ပါသည်။

ပိုစတာ ပုံစံ (Poster Template) တွင် poster တင်ပြမည့်သူ၏ email လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Paper Format Template

Paper Template ကို ဤနေရာတွင် Downloadလုပ်နိုင်ပါသည်။

စာတမ်းအပြည့်စုံသည် စာမျက်နှာ (၁၂)မျက်နှာထက် မပိုစေရပါ။

စာတမ်းအပြည့်စုံ ပုံစံ (Paper Template) တွင် စာတမ်းဖတ်ကြားမည့်သူ၏ email လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ ပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရက်စွဲများ