ရက္စြဲမ်ား

ကြန္ဖရင့္တက္ေရာက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဤေနရာရွိ Registration Form ကို Download လုပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ကာ admin@mynces.org သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ကြန္ဖရင့္အၿပီးကြင္းဆင္းခရီးစဥ္

ကြန္ဖရင့္အၿပီး ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္အျဖစ္ အထက္ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ ေပၚထြက္ပိုင္းေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္

ဤကြန္ဖရင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံ (Myanmar Environmental Institute, MEI) မွ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ လာေရာက္ စာတမ္းဖတ္ၾကား သူမ်ားအတြက္ ရတနာပံုတကၠသို္လ္ရွိ ဆရာ/မ အေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူ အေဆာင္မ်ားတြင္ စီစဥ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။