စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘူမိေဗဒ/ေျမကမၻာသိပၸံ ဂ်ာနယ္အတြက္ တည္းျဖတ္အဖြဲ႕

ျမန္မာနိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္မ်ားရွိ ဘူမိေဗဒဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ပါေမာကၡ(ဌာနမႉး)မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏွိုင္းဖြဲ႕စည္းကာ တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စာတမ္းျပင္ဆင္ရမည့္ ပုံစံ

စာတမ္းအက်ဥ္းပုံစံ (Abstract Format) ႏွင့္ စာတမ္းနမူနာပုံစံ(Paper Format) မ်ားကိုလည္း ကြန္ဖရင့္မတိုင္မီ တစ္ပါတည္း ျဖန႔္ေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ဖတ္ၾကားေသာစာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားမွ တည္းျဖတ္ကာ ဂ်ာနယ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Abastract Format Template

စာတမ္းအက်ဥ္းပုံစံ (Abstract Format)ကို ဤ ေနရာတြင္ download လုပ္နိုင္ပါသည္။

Poster Format Template

Poster Presentation ျပဳလုပ္ၾကမည့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Poster အ႐ြယ္အစားကို 6’x3’ ႏွင့္ Landscape Layout ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးၾကပါရန္ျဖစ္ပါသည္။ Abstract အေနျဖင့္ Oral Presentation ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။

Poster Template ကို ဤေနရာတြင္ Download လုပ္နိုင္ပါသည္။

Paper Format Template

Conference တြင္လာေရာက္ဖတ္ၾကားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာတမ္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Conference ၏ Paper Template အတိုင္းျပင္ဆင္ ေပးပို႔ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Paper Template ကို ဤေနရာတြင္ Download လုပ္နိုင္ပါသည္။

Paper Format Template ကို ဤေနရာတြင္ Download လုပ္နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲမ်ား